Сьогодні 23 Вересня 2020 р.
 

Затверджено Положення про рекомендацію навчальної літератури

30 жовтня на засіданні вченої ради університету було розглянуто і затверджено Положення про порядок рекомендації навчальної, навчально-методичної літератури, засобів навчання і навчального обладнання до використання у навчальному процесі.

Зокрема, у Положенні визначено види видань, засобів навчання і навчального обладнання, які підлягатимуть грифуванню, а також порядок здійснення експертизи навчальної, навчально-методичної літератури, засобів навчання і навчального обладнання.

Порядок підготовки навчальної, навчально-методичної літератури передбачає такі етапи:

Організація експертизи навчальної, навчально-методичної літератури здійснюється в такій послідовності:

 • кафедра, на якій працює автор (автори) або яка займається відповідною проблематикою, готує розширений витяг з протоколу засідання. У витязі подається представлення навчальної і навчально-методичної літератури автором, інформація про апробацію, обговорення поданої авторської розробки членами кафедри (не менше двох виступів). В ухвалі зазначається рекомендація до друку, вид грифа, наклад видання та за чиї кошти воно буде здійснюватись; 
 • науково-методична комісія факультету (інституту) готує розширений витяг з протоколу засідання. У витязі зазначаються: автор (автори), повна назва видання, його вид та призначення, відповідність навчальній програмі дисципліни, для якої створена розробка, дотримання державних і галузевих стандартів. В ухвалі подається рекомендація до друку, зазначається вид грифа, наклад видання та за чиї кошти воно буде здійснюватись;
 • науково-методична рада Університету за тематикою поданих праць формує експертну комісію із представників науково-методичної, професорської та видавничої рад університету, фахівців, компетентних у державних стандартах освіти, державних санітарних правилах і нормах, гігієнічних нормах; представників кафедр, які працюють за схожою тематикою; фахівців у бібліотечній справі; редакторів та інших.

Навчальна, навчально-методична література подається на розгляд науково-методичної ради до 05 вересня, до 05 грудня, до 05 березня поточного року. 

На розгляд науково-методичної ради та експертної комісії подається:

 • оригінал рукопису з підготовленою другою сторінкою (УДК, ББК, авторський знак, ©, рецензенти, анотація);
 • дві зовнішні рецензії (не менше однієї від доктора наук) і одна внутрішня рецензія фахівців відповідної галузі знань (за потреби – галузі виробництва);
 • відповідь автора на зауваження рецензентів (окрім рецензій без зауважень);
 • витяг з протоколу засідання кафедри;
 • витяг з протоколу засідання науково-методичної комісії факультету (інституту);
 • копія навчального плану, де зазначена ця дисципліна;
 • програма та робоча програма з цієї дисципліни (можна подати копію);
 • дані про автора (авторів) (прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада; контактні телефони);
 • обґрунтування доцільності видання з інформацією про інші навчально-методичні праці цього профілю упродовж останніх трьох років (ким, де і коли видані) за підписом автора (авторів).

Експерти протягом одного-трьох місяців дають оцінку якості авторської розробки, її відповідності вимогам галузевих та державних стандартів. 

У витязі експертної комісії зазначаються: автор (автори), повна назва навчального видання, його вид та призначення, напрям підготовки чи спеціальність, його відповідність навчальній програмі дисципліни, для якої призначена розробка, дотримання державних і галузевих стандартів. В ухвалі подається рекомендація до друку, зазначається вид грифа, наклад видання та за чиї кошти воно буде здійснюватись. 

Після прийняття рішення щодо поданої розробки навчального видання розглянуті матеріали разом із витягом з протоколу засідання науково-методичної ради, матеріали з експертними висновками подаються на розгляд вченої ради Університету. 

У разі прийняття експертною комісією негативного рішення подається вмотивований висновок про відхилення навчального видання. Якщо автор (автори) не погоджуються із зауваженнями на його (їх) вимогу може призначатися додаткова незалежна експертиза. В іншому випадку автор (автори) допрацьовує розробку і подає порівняльну таблицю, яка відтворюватиме зауваження експертної комісії та виправлення автором (авторами) недоліків. Якщо зауваження відсутні (або вони ліквідовані до наступного засідання) розробка подається на схвалення вченої ради.

 

Порядок підготовки засобів навчання і навчального обладнання передбачає такий етап:

Організація експертизи засобів навчання і навчального обладнання здійснюється в такій послідовності:

 • кафедра, на якій працює автор (автори) або яка займається відповідною проблематикою готує розширений витяг з протоколу засідання. У витязі подається представлення засобу навчання, навчального обладнання автором, обговорення поданої авторської розробки членами кафедри (не менше двох виступів). В ухвалі подається рекомендація до апробації (додатково для дистанційних курсів – висновок про відповідність змістового наповнення курсу робочій програмі навчальної дисципліни та придатність поданого дистанційного курсу для самостійного вивчення);
 • експертна комісія, яка створюється з представників Центру інноваційних технологій та комп’ютерного тестування, фахівців кафедр відповідного спрямування, галузі виробництва (за потреби). У експертному висновку зазначаються результати комплексної експертизи (техніко-ергономічної та структурно-функціональної) та апробації засобу навчання, рекомендація до розгляду на науково-методичній раді для використання у навчальному процесі або рекомендація для проходження атестації засобу навчання з подальшим його поданням на затвердження вченою радою. У разі прийняття комісією негативного рішення подається вмотивований висновок про повернення засобу навчання, навчального обладнання на доопрацювання та повторну експертизу;
 • атестаційна комісія, яка створюється рішенням науково-методичної ради. До складу комісії входять фахівці у сфері дистанційного навчання, відповідної галузі знань, галузі виробництва (за потреби). Атестаційна комісія надає висновок про рекомендацію засобів навчання, навчального обладнання до надання грифу «Затверджено…» вченою радою Університету. Склад атестаційної комісії залежить від видів та галузевого спрямування засобів навчання, навчального обладнання.

На розгляд науково-методичної ради та вченої ради подаються такі документи:

 • повний опис засобу навчання, навчального обладнання – його вид, структура, призначення та функції;
 • експертний висновок про результати комплексної експертизи та апробацію в навчальному процесі;
 • атестаційний висновок (подається лише на розгляд вченої ради); 
 • копія навчального плану, де зазначена дисципліна, для вивчення якої створено засіб навчання, навчальне обладнання; 
 • програма та робоча програма з цієї дисципліни (можна подати копію);
 • дані про автора (авторів) (прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада; контактні телефони);
 • обґрунтування доцільності використання створеного засобу навчання, навчального обладнання у навчальному процесі. 

Рішення про затвердження грифів приймається щоквартально на засіданні вченої ради Університету відкритим голосуванням простою більшістю голосів та підтверджується наказом ректора.

Термін дії грифа «Рекомендовано …» навчальної літератури до використання у навчальному процесі – 2 роки з дня офіційного затвердження відповідного рішення.

Термін дії грифа «Затверджено …» навчальної літератури, засобів навчання та навчального обладнання до використання у навчальному процесі – 5 років з дня офіційного затвердження відповідного рішення. Для ЕОР – 2 роки з дня офіційного затвердження відповідного рішення.

Дія наданого грифа не поширюється на доповнені перевидання навчальної літератури або змінені (модернізовані засоби навчання і обладнання), якщо вони здійснюються навіть у термін дії грифа. У такому випадку підготовленому до перевидання рукопису або модернізованому виробу необхідно знову пройти експертизу і підтвердити раніше наданий гриф.

Після завершення терміну дії грифа навчальному виданню чи засобу навчання необхідно пройти процедуру підтвердження їх відповідності вимогам державних стандартів освіти, навчальних програм та продовжити термін дії відповідного грифа. 

 
 

 • Положення про порядок рекомендації навчальної, навчально-методичної літератури, засобів навчання і навчального обладнання до використання у навчальному процесі (Завантажити)
 • Лист МОН України № 911/05 від 5 травня 2017 р. (Завантажити)

Дата публікації: 11.11.2014| Переглядів: 967

Теги: Навчання, Університет, Посібники, Підручники, Гриф

 
Вгору