Сьогодні 23 Жовтня 2019 р.
 

Навчально-наукова робота у ІІ семестрі 2013/2014 н. р.

20 лютого на вченій раді університету проректор з навчальної роботи, професор Гаврилюк Світлана Віталіївна окреслила основні напрями навчально-наукової роботи у ІІ семестрі 2013/2014 навчального року.

"Пріоритетом подальшої роботи нашого університету, – підкреслила професор Гаврилюк С. В., – є впровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій, що забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молоді до життя в інформаційному суспільстві."

Робота факультетів (інститутів), кафедр буде спрямована на виконання рішень МОН України щодо наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, а саме: підвищення показника ефективності вкладення бюджетних коштів; розширення сфери впровадження результатів наукових досліджень; забезпечення актуальності тематичних досліджень; залучення студентів і аспірантів до виконання наукових досліджень та розробок.

У другому семестрі планується розробка і затвердження "Положення про експертизу електронних освітніх ресурсів у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки" та "Вимог до формування електронних освітніх ресурсів".

Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування організовує постійно діючий семінар з питань формування та розміщення дистанційних курсів у модульному об'єктно-орієнтованому середовищі для навчання Moodle.

Бази тестових завдань готують викладачі кафедр: екології та охорони навколишнього середовища, загальної та соціальної психології, прикладної лінгвістики, вищої математики та інформатики, філософії і релігієзнавства, всесвітньої історії, археології, давньої середньовічної історії України, документознавства і музейної справи, економіки та безпеки підприємства.

Протягом другого семестру викладачі кафедр іноземних мов гуманітарних спеціальностей та іноземних мов природничо-математичних спеціальностей підготують бази тестових завдань для підсумкового контролю знань студентів з іноземної мови для усіх напрямів підготовки.

До 1 червня 2014 р. буде розглянуто питання якості знань студентів з іноземних мов та методики викладання іноземних мов для студентів, які здобувають ОКР "магістр", на засіданнях кафедр, науково-методичній раді університету та розроблено рекомендації щодо покращення якості викладання іноземних мов на факультетах (в інститутах) СНУ імені Лесі Українки.

Також буде розширено перелік навчальних дисциплін, які студенти вивчатимуть у 2014/2015 н. р. іноземною мовою, за навчальними планами підготовки фахівців ОКР "бакалавр" і "магістр" на всіх напрямах і спеціальностях.

У другому семестрі Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування буде забезпечувати проведення консультацій, підсумкового контролю (заліки,екзамени) для екстернів, які проживають в Іспанії, у режимі он-лайн.

Продовжено використання технологій дистанційного навчання під час викладання дисциплін різних напрямів підготовки (спеціальностей). Також буде розширено перелік навчальних курсів, які будуть впроваджені в навчальний процес з нового навчального року.

Спільно з бібліотекою, Центр продовжить наповнення навчально-методичної бази університету електронними освітніми ресурсами.

Активізовано роботу з підготовки підручників, навчальних посібників (особливо з грифом МОН України), монографій, інших навчальних і наукових робіт, які забезпечують навчально-науковий процес в університеті.

Поставлено на контроль публікації викладачів факультетів (інститутів) в іноземних фахових виданнях, зокрема іноземними мовами, та включення їх у наукометричні бази даних, а також підвищення індексу цитування наукових робіт науково-педагогічних працівників університету.

На сьогодні Східноєвропейський національний університет активно працює за програмою "Подвійний диплом". У ІІ семестрі планується розширити перелік спеціальностей і географію співпраці щодо академічної мобільності студентів, пошуку грантових програм для проходження стажувань та навчально-наукових практик студентів і викладачів. Також буде активізовано роботу щодо більш активного залучення студентів іноземних закладів-партнерів на навчання до СНУ імені Лесі Українки. У липні 2014 року буде організовано урочистості з нагоди вручення дипломів першим випускникам програми "Подвійний диплом".

У зв’язку із затвердженням МОН України "Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства" у ІІ семестрі 2013/2014 н. р. буде розроблено стратегію набору іноземних громадян у СНУ ім. Лесі Українки із внесенням відповідних змін у Правила прийому до СНУ імені Лесі Українки на 2014 рік, Положення про академічну мобільність та Положення про довузівську підготовку.

Ведеться серйозна робота активізації профорієнтаційного складника діяльності університету, який буде спрямований на максимальне заповнення ліцензованого обсягу під час вступної кампанії 2014 року на напрями (спеціальності), із яких ведеться підготовка фахівців в університеті.

Випускникам 2013/2014 н. р. ОКР "бакалавр", "магістр" денної та заочної форм навчання буде підготовлено дипломи, додатки до дипломів про вищу освіту з урахуванням рекомендацій МОН України.

Дата публікації: 14.03.2014| Переглядів: 568

 
Вгору